Xanana Vizita Povu Usi Taqueno Aldeia Nibin

Lider Karismatiku Kay Rala Xanana Gusmão iha loron Sesta (21/8/2020), dadersan tuku 9:30, vizita komunidade Suku Usi Taqueno, Aldeia Nibin, Postu Administrativu Oesilo, Rejiaun Oecusse. Serimonia vizitasaun ne’e, komunidade Aldeia