by

Projetu Perfurasaun Sistema Be’e Moos iha Suku Naimeko atinji ona porsentu 80

Objetivu husi visita trabalhu ida ne’e atu hare progresu projetu konstrusaun no perfurasaun sistema Be’e Moos ne’e konstroi husi Kompañia ELBENITO,Unip.Lda ne’ebé kontrusaun fizika atinji ona porsentu 80.8.

Projeiru perfurasaun ne’e,  atu fasilita be’e mo’os ba komunidade sira ne’ebé hela iha Bairro Samfui no Bairro Kibose hamutuk 115 (atus ida sanulu resin lima) uma kain, ho total habitantes hamutuk 300 (atus tolu) .

Ho kestaun hirak ne’e maka iha Kuarta Feira ne’e, Presidente Autoridade RAEOA – ZEESM TL, Arsénio Bano,  Kuarta feira ne’e, halo visita trabalhu hamutuk ho Xefe Deparatmentu Servisu Agua Saneamento, Gil de Sousa no Téknika espcializada SAS, Fatima Hei no Julmira da Silva iha Bairro Samfui, Aldeia Bobomesa ,Suku Naimeko – Pante Makssar.

Perfurasaun Be’e Mo’os ne’e ho volume rihun haat litrus, husi orsamentuorsamentu Jeral Estado-RAEOA ne’ebé alokadu ho montante rihun 42, dolares Amerikanu.  

Xefe Suku Naimeko, Marco Liu husu ba Presidente da Autoridade atu halo regulamentu ida nomós husu atu Servisu Agua Saneamento –RAEOA tau matan ba be’e mo’os  nebe dadaun ne’e Autoridade halo atu nune komonidade sira, labele hetan difikuldade tan hasoru Be’e Mo’os iha futuru.

Presidente Autoridade RAEOA – ZEESM TL, Arsenio Bano husu ba kompañia ne’ebé halo projetu prefurasaun Be’e Mo’os ne’e atu termina lalais obra ho diak no iha tempo badak bele halo inagurasaun.

Jornalista João Caunan

Editor Joe Feno

Comment