by

Presidente Autoridade ensera Programa Projeitu hasae Rezilensia Komonidade.

Programa ICRO ka Projeitu Hasae Reziliensia Komunidade Oe-Cusse nudar programa preoridade hodi hadia povu RAEOA nia moris.

Projetu refere nia fundus husi USA liu husi Ajensia Desenvolvimento Mundial – USAID iha Timor Leste no jere direita husi NGO Internasional World Neighbors, parseria ho NGO lokal AHCAE, BIFANO no CECEO nebe implementa iha RAEOA besik tinan 6 no remata iha Marsu 2021.

Ho kestaun hirak ne’e maka iha Kinta feira ne’e Presidente Autoridade RAEOA – ZEESM TL, Sr. Arsénio Bano, akompaña husi Sekretáriu Rejional Agrikultura, no fungsionarius relevantes ensera ona programa ne’e iha edifisiu Work Neigbors Bairo Sumlili Aldeia Oesono suku Costa Sub Rejional Pante Makassar.

Koordenador World Neighbors – RAEOA Cornelio Ace, informa katak Projeitu ida neé atu melhora Jestaun rekursu naturais bazeia komunidade no atu hadia assesu komunidade ba Beé Moós no Seguru iha area rural sira iha territorio RAEOA nebe fo benefisiu ba uma kain 2.000 no 10. 000 habitantes nebe sira agora hetan Beé Moós ho sistema ida nebe seguro liu iha RAEOA.

Cornelio dehan Objetivu husi enceramento programa ICRO ida neé atu divulga ba parte interesante hotu katak projetu ICRO remata ona, fo informasaun kona-ba projetu neé nia intijidade no fo apresiasaun ba pessoal hotu nebe kontribui ona iha projetu ida neé to hetan sucessu.

Director ba Regiaun Asia Sudeste Sr. Edd Wringht, relata katak:  inisiu hahu projetu neé ira nia parte hasoru situasan klimatiku estraño hanesan bailoron naruk, udan boot resultadu rai halai, hasoru lanina lori udan been boot liu iha rejiaun neé. maibe hirak neé bele ultrapasa no oin loron konsege selebra sucessu nebe hetan apoio boot husi populasaun no NGO Lokal sira no mos apoio husi Autoridade RAEOA no lori benefisiu ida nebe diak ba populasaun RAEOA nian iha futuro .

Presidente Autoridade RAEOA – ZEESM TL, Arsénio Bano, iha nia diskursu fo apresia no agrdesementu barak ba programa ICRO nebe fo apoiu durante tinan 6 nia laran hodi fo solusaun ba problema beé moós iha RAEOA no Autoridade RAEOA hakarak informa deit katak iha tinan 2021 fo liu prioridades ba Kontrusaun no Perfurasaun Beé Moós iha territorio tomak no mos fo protesaun no preservasaun ba 43 Beé Matan iha RAEOA.

Jornalista João Caunan

Editor Joe Feno

Comment