by

Autoridades Lideres komonitariu Suku Taiboko Halo Audensia ho Secretario Regional Administrasaun.

Atu Estabelese Suku Foun Presija Iha Koordenasaun Servisu Nebe Efetivu Liu Ho Partes Relebantes Nune’e Bele Hetan Rezultadu Diak Iha Fase Konsultasaun Ho Nune’e Maka Iha Kinta Feira Ne’e Autoridades Lokais Konpostu Husi Sefe Suku, Sefe Aldeia, Naijuf, Tobe No Nael Inkluiu Intelektuais Husi Suku Taiboko Sub Rejional Pante Makassar Halao Audensia Ho  Ekipa Instaladora Suku Foun  Iha Aula Administrasaun Numbey.

Durante Audiensia Kuaze Oras Ida Xefi Suco Taiboko Juaquim Tafin Esplika  Konaba Preparasaun Profile Suku Foun Iha Suku Taiboko Ba Period Tuir Mai.

Hafoin De Aprezenta Profile Suku Nia, Tamba Ne’e  (Naijuf)  Suku Taiboko Konkorda  Konaba Planu Estabelesimento Suku Foun Iha Suku Taiboko .

Hafoen Remata Aprezentasaun Secretario Regional  Administrasaun  RAEOA E ZEESM-TL Martino Abani Elu Husu Atu Mantein Nafatin Unidade Iha Suku Laran No Mos  Konvoka Enkontru Nivel Suku No Aldeia Sira, Atu Define Lolos Baliza Suku Foun Nian, No Deside Naran Suku Foun Inklui Fatin Ba Sede Suku Foun, Ne’ebe Bele Fo Aksesibilidade Ba Povu.

Jornalista João Caunan

Editor Joe Feno

Comment