by

MARKUS LIU HUSU GOVERNO ATU KONSTRUKSAUN POSTU UPF IHA SUKU NAI-MEKO

Lidaransa Do Suku Nai-Meko Markus Liu Ba Jornalista Radio Komunidade Atoni Lifau Hateten Katak”Liderasa Do Suku Nai Meko Husu Governo Central No Raeoa Atu Kontroi Tan Postu UFP Tamba Suku Nai-Meko Ho Areia Ne’ebe Luan Tebes No Mos Besik Liu Linha Fronteira NTT Indonesia,

Chefe Do Suku Nai-Meko Markus Liu Fundamenta KatakDurante Postu Upf Ida Deit Aldeia Leolbatan Suku Costa Maibe Iha Suku Nai-Meko Sedauk Iha Postu UPF.

Tamba Marku Liu Rekomenda Ba Governo Central No RAEOA Katak Atu Evita Komunidade Labele Halao Movimentu Illegal Iha Linha Fronteira Tamba Husu Ba Governo Presiza Aumento Polisia Iha Linha Fronteira.

Jornalista João Caunan

Editor Joe Feno

Comment