by

KASU POSITIVE NAIN TOLU LIVRE ONA HUSI COVID-19

Konferensia inprensa nebe maka halao iha loron ohin husi paresidenti autoridade arsenio paixao bano katak kasu konfirmado hahu iha loron 23-03-2021 to,o iha loron13-01-2021 total ema atus lima hitu nulo resin tolu compotu husi karintina no auto karintina .

Nia hatutan tuir dadus teste laboratorio desde iha fulan marco 2020 too fulan janeiro 2021 ate agora  hamutuk 559 pessoas .

Arsenio Paixao Bano relata numero  rekoperado  ema  nain  tolu durante iha fatin izolamentu  alta ona ba iha auto karintina kumpri ona loron hitu oras ne’e dadaun,livre no fila  ona ba  familia .

nia afirma tan katak maski kasu positive ne,e livre ona no fila ona ba nia faimilia maibe husu nafatin ba entidades hotu atu nafatin halo tuir protokolu saude nian hanesan uza mascara ,fase liamn beibeik no distansiamentu ho razaun iha nasaun vizinho Indonesia ,hanesan iha NTT iha kazu barak ona.

Jornalista João Caunan

Editor Joe Feno

Comment