by

XEFE BOBOMETO EZIZI GOVERNO CENTRAL NO RAEOA ATU HALO KONSTRUSAUN BA POSTU UPF BATUBA SIN

Lideransa Do Suku Bobometo Sub-Regional Oe Silo Preokupa Ho Postu Unidade Polisia Fronteira (UPF) Ne’ebe  Localizado  Iha Aldeia Kiubiselo Tamba Ho Kondisaun La Seguru Ba Polisia Upf Sira  Nune’e Iha Tempu Udan Fo Inpactu Ba Sira Nia Servisu.

Yosep Elu Hanesan Xefe Do Suku Bobometo Lamenta Tebes Ho Kondisaun Uma Ba Polisia Unidade Fronteira Iha  Postu Upf Batubasin Ne’ebe Vizinho Fronteira Ho Ntt/Tamba Ne’e Nia Parte Sujere Ba Governo Central No Regional Presiza Hadia Postu Refere.

Xefe Do Suku Bobometo Yosep Elu Mos Hatutan Katak” Iha Tinan 2018 Nia Parte Hato’o Proposta Ba Autoridade Regional Oe Cussi Atu Halo Kontrusaun Maibe To’o Ohin Sedau Halo Kontrusaun Ba Postu Upf Fatubasin.

Entretanto Hatan Ba Problema Ne’e Prezidente Autoridade Regional Administrativa Especial Oe Cussi Ambeno Arsenio Paixão Bano Nia Parte Rekonhese Problema Ne’ebe Maka Postu Upf Hasoru Tamba Autoridade Promete  Tempu Badak Sei Halo Hadia.

Jornalista João Caunan

Editor Joe Feno

Comment