by

PROSESU JULGAMENTU EIS PADRE DASBACH ADIA BA FULAN MARSU 2021.

Prosesu julgamentu ba padre ne’ebé Vatikanu hasai tiha ona iha tinan 2018, no hari uma mahon Topu Honis iha Oe-Kusi Ambeno to’o oras ne’e seidauk hetan desijaun nal husi Tribunal, maibé nia hetan uluk ona kondenasaun nal husi sosiedade sira iha mundu virtual katak ema ne’e halo duni violasaun sexual hasoru labarik ki’ik sira. Sarani sira iha Oe-Kusi Ambeno kuaje maioria konsidera kazu ne’e nu’udar ‘konspirasaun’ boot ida entre parte interesadu sira, tanba to’o oras ne’e sira seidauk hare ho matan no ka’er ho liman ba vitima sira.

Iha grupu ki’ik oan balun tantu husi Oe-Kusi Ambeno no iha Dili ne’ebé iha interese maka’as maka hahu kondena ona ema ne’e direita no indireita tantu iha diskusaun mundu virtual no mundu real.

Observasaun direita nota hatudu katak, sai husi Tribunal iha oras tuku 6 lorokraik direitamente hakat ba sa’e ro SUCCESS ne’ebé hein hela iha portu Iwao Kitahara Mahata iha loron Tersa 23 Fevereiru 2021. Molok kareta sira besik ba portaun boot portu Mahata nian, labarik ki’ik oan fetomane besik nain 100 hamrik ona iha estrada ninin ne’ebé besik portaun ne’e, no bainhira arguidu nia kareta besik sira, labarik sira direitamente halai ba kareta ho tanis lian maka’as hodi bensa ema ne’e nia liman

Asaun no sentimentu labarik orfonatu sira husi uma mahon Topu Honis Mahata ne’e hatudu públikamente, hatudu momoos, sira la fiar duni akuzasaun kriminal husi Ministériu Públiku kontra ema ne’e, sira la fiar liu grupu ki’ik oan balun ne’ebé durante ne’e halo kampaña tun-sa’e katak ema ne’e halo duni violasaun sexual hasoru labarik ki’ik sira tantu iha uma maho Topu Honis Mahata, no Kuatete. Maske nune’e, prosesu investigasaun ne’ebé hala’o husi parte SVD nia konfesa halo duni violasaun sexual hasoru labarik ki’ik sira, nune’e ikus mai Vatikanu hasai nia husi padre iha tinan 2018, maibé parte autoridade judisiariu sira iha Timor-Leste foin maka ha’u halo prosesu julgamentu ba kazu ne’e rasik

Informasaun ne’ebé RCAL asesu husi parte balun katak, nia deklarasaun ba SVD durante investigasaun ne’e hetan ‘presaun’ maka’as, nune’e nia deklara de’it ona.

Eis padre ne’e hetan akuzasaun kriminal husi Ministé Públiku ba krime violasaun sexual no violensia domestika, no foin maka hahu julga iha loron Tersa 23 Fevereiru 2021, no sei kontinua fali iha loron 22-23 Marsu 2021 hodi rona deklarasaun husi sasin sira.

Maske labarik sira ne’e esforsu maka’as atu halo Richard Dasbach tenke tun husi kareta, maibé lakonsege, tanba autoridade seguransa sira la permite.

Jornalista João Caunan

Editor Joe Feno

Comment