by

Osan ba projetu Cesta Bázika iha Ambeno hamutuk millaun U$ 4

Total osan ne’ebé sei gasta ba iha projetu Cesta Bázika iha Rejiaun Administrativu Espesial Oe-Kusi Ambeno (RAEOA) hamutuk millaun U$ 4, katak Prezidente Autoridade ba RAEOA Arsenio Paixão Bano. Bano hatutan, hafoin loke tenderizasaun ba empreza sira hodi kompete atu fornese ai-han ba projetu Cesta Bázika ne’e hamutuk 25, no nia total osan ba projetu ne’e maka millaun U$ 4 ne’ebé tau hela iha banku.

Atu garante projetu ne’e nia implementasaun ne’e la’o ho di’ak, Bano husu ba parseiru sira hanesan sosiedade sivil, autoridade lokal no Provedoria ba Direitu Humanu no Justisa (PDHJ) presija halo akompañamentu durante ezekusaun ba projetu ne’e iha Oe-Kusi Ambeno.

Bano promete sei esforsu atu fahe ai-han ne’e durante fulan ida de’it tenke perkore ona populasaun sira iha rai-ketan ne’e, no sei la’o tuir promesa ne’e, tanba tuir nia katak fahe ona ba lot 23 ne’e sei la’o lais

Parte aprovizionamentu RAEOA antes ne’e simu kompañia hamutuk 48 maka konkore iha konkursu ne’e, no ikus mai iha kompañia nain 25 maka manan projetu Cesta Bázika ne’e iha Oe-Kusi Ambeno.

Jornalista João Caunan

Editor Joe Feno

Comment