by

DISTRIBUISAUN BA CESTA BAZIKU BA RAEOA SEI HAHU IHA FULAN MARSU

Lia Hirak Ne’e Hato’o Husi Prezidente Autoridade Regional Administrativa Especial Oe Cussi Ambeno No Zona Especial Ekonomia Social Merkado Timor Leste Arsenio Paixão Bano Banhira Partisipa Iha Reniaun Ho Lideransa Do Suku Sira Iha Edifisio Obras Publik Segunda Feira Ohin.

Autoridade Regional Oe Cussi Arsenio Paixão Bano Hateten Katak”Programa Cesta Bazika Ba Regional Oe Cussi Sei Implementa Iha Fulan Marsu Tinan 2021.

Prezidente Autoridade Regional Administrativa Especial Oe Cussi Ambeno Arsenio Paixão Bano Fundamenta Katak” Fulan Ida Ne’e Produtu Local No Mos Ema Ne’e Maka Hakiak  Karau No Seluk Tan Komesa Laku Fila Tamba Implementasan Cesta Bazika  Ba Raeoa Autoridade Desidi Produtu Baluk Sei Sosa Husi Oe Cussi.

Jornalista João Caunan

Editor Joe Feno

Comment