by

FUNSIONARIO HATAIS TAIS SINGNIFIKA ATU PROMOVE KULTURA OE-KUSI.

Lia Hirak Ne’e Hato’o Husi Director Obras Publiku Regional Oe-Kusi Candido Dos Reis Amaral Haklean Informasaun Ne’e Banhira Partisipa Encontro Ho Eguipa Covld-19 Raeoa Iha Salaun Alfandega Palaban Segunda Feira Horseik.

Director obras publiku candido dos reis amaral ba jornalista rcal hateten katak atu promove kultura oe-kusi laos funsionario sira maka hatais tais maibe cidadaun oinsa bele fo apresiasaun ba nia kultura rasik no haforte ekonomia ba ita nia povu ne’ebe maka iha industria kiik ba soru tais ida ne’e sira mos bele hetan benifisio no osan mos sirkula ba povu sira.

Candido mos conta katak durante ne’e ema barak kritika kona ba funsionario ticniku sira no mos funsionario edtl tamba prezidente uatoridade lautoriza funsionario teniku no edtl sira tun iha tereno uza tais.

Jornalista João Caunan

Editor Jose M Feno

Comment