by

KOREA DO SUL: IGEREJA SHINCHEONJI FASILITA DONASAUN PALASMA RA’N HODI KURA MORAS COVID-19

Iha Loron 27 agustu, foin lalais ne’e Ema rihun ida resin husi organizasaun religioso ida ho naran Shincheonji Church of Jesus  iha korea do sul,halo doasaun plasma ra’n atu kura moras covid-19, doasaun ne’e nudar etapa daruak nian ne’ebe sei realize husi loron 27 fulan agustu to’o loron 4 fulan setemru oin mai iha Daegu. igreija Shincheonji nudar domenanate Kristaun ho nia membru 300.00 iha mundu. Ho krizi  propagasaun virus  ne’ebé aumenta nune’e Autoridade Saúde Korea du Sul iha loron 24 fulan agustu, husu ba Igreja Shincheonji  atu servisu hamutuk hodi aumenta doasaun plasma ra’n  atu dezembolve vaksina ba moras Corona-19. Tuir relatoriu husi Korea Centers for Diseases Control and Prevention ka Sentru kontroladores prevensaun Moras Korea Nian (KCDC) no Gereja Shincheonji hateten katak Iha inisiu tinan ida ne’e mais umenus iha kazu hamutuk 4.000 kofirmadu, no infektadu barak liu mai husi sidade Daegu, enterantu husi infetadu ba moras ida ne’e  maoria maka hetan rekoperadu no ema nain sanulu resin ida mate. nune’e dadaun ne’e membru igreija 562 ne’ebé rekoperadu hirak ne’e mos halo registradu hodi halo doasaun plasma no ema 628 kaompleta ona sira nia doasan iha loron 26 fulan agustu liu-ba  ne’ebe servisu hamutuk entre  KCDC ho Igreija Shincheonji nune’e total doasaun plasma husi igreija Shincheonji hamutuk ema 1.700 sei halo kompleita iha fulan semtembru ne’e nia laran.

Kwon Jun-wook, Vise Direktur KCDC hateten katak” Sira nia Parte fo obrigado wain ba ema hotu ne’ebé halo ona doasaun plasma ra’n ho voluntraiumente hodi salva paseinte seluk ne’ebe sei moras hela iha sala rekoperasaun. Kwon Jun-wook, mos fo Nia Obrigado Espesila ba kongregasaun Shincheonji Sidade Daegu nia,n tamba ofrese ona fatin no Kruz Vermelha Korea iha aktividade ida ne’e.   

Peskiza no dezembolvimentu tratamentu plasma hodi kura Moras covid-19 dezembolve hela iha institutu Saúde Nasional no hetan kontrolu husi Ministeriu Saúde I bem estar Korea du Sul nian, sira mos  servisu hamutuk ho Green Cross (GC) inklui Pharma, companhia Bioteknoligia no   agênsia Nasional Kontrolu medikamentu no alementasaun kore du sul nian hodi fo alerta emregensia ba plasma atu kura moras Covid-19. Dutor espesilista sira mos hateten katak  persija rekolha dadus barak atu hare benefisiu husi tratamentu ida ne’e tamba opstaklu perimeiru iha peskiza ida ne’e nia efetividade no dezembolvimentu tratatamentu Plasma rekopredu limitadu tamba fornesimentu dosaun husi ema ne’ebé rekopera husi Covid-19.

Lider husi Shincheonji Lee,Man Hee liu husi nia karta ne’ebé hasai iha loron 25 fulan agusto foin lalais ne’e hodi fo motifa nafatin ba nia membru sira atu kontinua fo doasaun plasma ra’n atu kombate Covid-19 ne’ebe afekta ba sidadun koreanu sira hotu ne’ebé dadaun sira hasoru.  

Editor Jose F.Efi

Comment