by

UMA KAIN HAMUTUK 97 IHA SUKU TAIBOKO SEIDAUK ASESU BA LINHA ELETRISIDADE

Durante Tinan Barak Nia Laran,Uma Kain Hamutuk 97 Iha Bioni, Aldeia Makelab Suku Taiboko Sub-Regional Pante Makasar Oe-Kusi Ambeno Sira Sei Kontinua Moris Iha Nakukun Laran,Tamba Seidauk Asesu Ba Enerjia Eletrisidade

 Lia Hirak Ne’e Hato Husi Chefe Do Suku Taiboko Joaquin Tafin Bainhira Aktividade Distribuisaun Taki Be’e Iha Bairo Bioni Aldeia Makelab Suku Taiboko Sexta Feira 11/09/2020.

Chefe Do Suku Taiboko Joaquin Hateten Katak Maioria Populasaun Iha Iha Oe –Kusi Asesu Ona Ba Enerjia Eletrisidade Maibei Iha Suku Taiboko Aldeia Hauboni Hamutuk Uma Kain 97 Maka Sei Nakukun Laran.

“Iha Hau Nia Suku Taiboko Maioria Asesu Ba Eletrisidade Maibe Iha Aldeia Hauboni  Maka Sedauk Tanba Sira Hela Dok Husi Estrada Iha Tinan Kotuk Tekniku Sira Identifika Ona Fatin Atu Dada Fiu Maibe To’o Ohin Loron Sedauk Dada Fiu Ne’e. 

Hatan Ba Preokupasaun Komunidade Kona Ba Eletrisidade Prezidente Autoridade Regional Administrativa  Especial Oe Cussi Ambeno Arsenio Paixão Bano Declara Katak Nia Parte Rekonhece Problema Ne’e Tamba Komunidade Hela Dok Husi  Linha Ditribuisaun Eletrisidade.

“Iha Suku Taiboko Hamutuk 29 Bairo, Maibe Iha 29 Bairo Ne’e Ho Bairo 2  De’it Maka Iha Be’e Mò 27 Bairo Ne’e Sedauk Asesu Ba Be’e Mòs Tamba Autòridade Regional Administrative Oe –Kusi Foku Liu Hare Ba Be’e  Mòs Ba Eletrisidade Ne’e Ita Rona, Ita Sei Rezista Para Haruka Tekniku Sira Mai Hare,Apakah Ita Dada Fiu Ou Ita La’os Dada Deit Fiu, Maibe Bele Iha Maneira Seluk  Hanesan Solar Sek (Tenaga Suria) Tamba Komunidade Baluk Hela Dok Husi Linha Distribuisaun Eletrisidade.

Autoridade Regional Administriva Especial Oe –Kusi Ambeno Arsenio Paixão Bano Laos Hare Deit Ba Suku Taiboko, Maibe Sei Hare Fatin Hotu Hotu Husi Eletrisidade Ho Be’e Mòs Inklui Ai Han Ba Komunidade Sira.

Jornalista: João Caunan

Editor: Joe Feno

Comment