by

EstudanteTerseiroAno Preakupa ho Materia no Livru Eskola.

(21/09/2020) Estudante terseiro Ano husi Eskola Sekundaria geral Publika Palaban preakupa ho materi ezame final tinan 2020.

Zenivia Caet nudar Estudante Terseiro Ano iha Escola sekundaria geral Publika Palaban klarifika ba Jornalista katak: prosesu Ezame ba Segundu Periodo sira nia parte ladun preakupa tanba materi hirak ne’e liuhusi prosesu avaliasaun, maibe nia parte preakupa liu ho materi Ezame Nasional tanba durante EE prosesu Aprendijajen ladun lao diak iha eskola.

“Estado Emerjensia Besik Fulan Lima,Ami Lor-Loron Iha Uma Deit, Dala Ruma Ami La Hetan Livru, Tamba Livru Iha Escola  La Iha, Maibe Antes Estado Emerjensia Mestri Sira Fo Material Kopia No Fahe Fixa Ezame Nasional Entaun Ami Estuda Iha Uma. Maski Mestri Balu La Fo Esplikasaun  Kona Ba Material, Maibe Mestri Balun Kosege Hala’o Esplikasaun Ba Material Balun.

Zenivia Caet hateten prosesu Ezame ba segundu period nudar estudante Sente Kontente Tamba Materia ezame hirak ne’e Foti fali Materia Sira Iha Desimu Primeiro Ano Ninian.

“Kona Ba Ezame Nasional Hau Garantia Katak Ami Bele Pasa Hotu. Tamba Ami Hetan Ona Madrix Ezame Nasional Ninian Maioria Material Husi Primeiro Ano Ninian Hetan 50% No Material Husi Segundo Ano Ninian Hetan 45% No 10% Hetan Husi Materia Terseiro Ano.

Jornalista João Caunan

Editor Jose M Feno

Comment