by

JOSE ALEXANDRE GUSMAO NAKFILA A’AN BA “KAYRALA” IHA TINAN RIHUN IDA ATUS SIA SIA NULU RESIN NEN LORI LIBERTA POVO NO NASAUN TIMOR LESTE

-Notisia-1,257 views

Lider Karismatiku Kayarala Xanana Gusmão Hala’o Asaun Karidade Iha Oe-Cusse Nia Laran Tomak,Maka Hodi Fahe Informasaun Kona Ba Moras  Covid-19.Tamba Moras Ne’e Perigozo Tebes No Hamate Ema Juta Resin Iha Mundo,Tamba Ne’e Maka Lider Karismatiku Kayrala Xanana Gusmao Haleu Teritorio Timor Laran Tomak Hodi Fahe Infomasaun Atu Prevene Povu Husi Moras Peregozu Ida Ne’e.

Iha Nia Vizita Ba Ikus Iha Aldeia Sanane Bairo Kiu Maonteko Suku Costa Lider Ne’e Konta Nia Istoria Ba Povu Oe-Cusse Kona Ba Naran” kayrala”  Nudar Naran Funu Nian Ne’ebe Hetan Naran Ne’e Avo Ida Iha Manututu,Ho Naran Ida Ne’e Maka Xanana Sai Lulik Hodi Lori Timor Leste No Povu Ba Ukun Rasik’an.

Xanana Hateten Nia Naran Lolos Desde Fulan Febreiru Tinan Rihun Ida Atus Ida Sia Nulu Resin Neen,To’o Ohin Loron Maka”Kayrala Xanana Gusmão” laos Jose Alexandre Gusmão.

Eis Rezistensia Kayrala Xanana Gusmão Konta Katak Hafoin Halo Kombate Ida Iha Manatutu Atu Prevene Inimigo Sira Hodi Oho Populasaun Sira Iha Area Neba.

Hasoru Katuas Ida Ne’ebe Konhese Diak Xanana Nia Familia Inklui No Beialan Sira,Nune’e Husu Xanana Atu Troka Naran Jose Alexandre Gusmão Ba” kayrala” Nune’e Bele Manan Fulu,Ho Naran Ida Ne’e Mos Atu Proteje’an Husi Inimigo Mesmu Funu Hasoru Malu Direita.

Iha Nia Diskursu Ikus Komendante Ne’e Em Chefe Ne’e Hato’o Ninia Hakuak Bo’ot Ba Povu Oe-Cusse Tamba Fo Ona Sira Nia Tempu No Kolaborasaun Diak Hodi Simu Informasaun Kona Ba Prevensaun Moras Pandemia Covid-19,Durante Hala’o Iha Rai Ketan Enclave Oe-Cusse.

Jornalista João Caunan

Editor Joe Feno

Comment