by

XANANA HETAN PREJENTI AI-KAMELI HUSI KOMUNIDADE SUKU NAI’MEKO

 Lider Karismatika Xanana Gusmão Nia Visita Ba Loron Da Sia Nian Iha Suku Naimeko, Hodi Fo Imformasaun No Kampanha Ba Prevensaun Moros Covid-19 Ba Sidadaun Suku Naimeco Bairo Kiu Kole Aldeia Teinae, Komunidade Suku Nai’meko Oferese Ai-Kameli Rohan Ida Ba Lider Karismatiku Kayrala Xanana Gusmão, Nudar Simbolu Ida Katak Suku Naimeko Iha Riko No Soin Hanesan  Ai-Kameli No Riku Soin Sira Seluk Inklui Rai-Henek Kualidade Iha Kin Loke.

Chefe Suku Naimeko Marcos Liu Hateten, Ami Rai Ai Kameli ne’e Kleur Ona Hodi Entrega Ba Avo Xanana Nudar Rekordasaun Suku Nian, Maibe Lakonsege No Ohin Ami Nia Mehi Sai Realidade Tamba Avo Xanana Bele Visita Ami Nia Suku Ida Ne’e.

 Markus Liu Hato’o Mos Lia Benvindo Ba Lider Karismatika Kayrala Xanana Gusmão  Tamba Ohin Mai Vizita Ami  Nia Knua Bairo Kiukole Suku Naimeko Sub-Regional Pante Makasar, No  Avo Nana Bele Hare Diretamento Ami Nia Kondisaun Suku Nai’meko Ninian.

Suku Naimeko Kompostu Husi Aldeia Haat (4) Maka Hanesan Aldeia Teina’e Aldeia Boenmes , Aldeia Noke, Aldeia Baki, No Total Populasaun Iha Suku Naimeko Rihun Hat Atus Sia Sanulu Resin Lima (4,915.)

Hafoin Remata Seremonia Konsensializasaun Ba Prevensaun Covid-19 Lider Karismatiku Kayrala Xanana  Kontinua Kedas Hala’o Assaun Karitativa Ba Familia Kbiit Laek Sira Ho Nune’e Cada Familia Kbiitlaek Hetan Fos Saku Ida (1) Supreme Falun Sanulu (10) No Bimoli Masa Ida(1).  

Jornalista João Caunan

Editor Jose F.Efi

Comment