by

Xanana Vizita Povu Usi Taqueno Aldeia Nibin

Lider Karismatiku Kay Rala Xanana Gusmão iha loron Sesta (21/8/2020), dadersan tuku 9:30, vizita komunidade Suku Usi Taqueno, Aldeia Nibin, Postu Administrativu Oesilo, Rejiaun Oecusse.

Serimonia vizitasaun ne’e, komunidade Aldeia Nibin suku Usi Taqueno, simu Xanana ho hatais tais, tara tais, no simu ho bidu tradisional boot nune’e Xanana hakat ba fatin serimonia, komprementa komunidade idak idak iha suku Usi Taqueno.

Hafoin ida ne’e kontinua kedan ho reza no liafuan benvindo ba maun boot Kay Rala Xanana Gusmão, husi Benedito Ulan, nudar reprezentante Xefe Suku Usi Taqueno.

Iha biban ne’e Xanana fo oportunidade ba Dionisio Babo hodi introdus konaba Misaun Covid husi Maun Boot Xanana ba povu Usi Taqueno.

Xanana Gusmão liu husi nia deskursu dehan tanba deit virus Corona obriga nia atu haleo Timor Leste laran tomak hodi fo hanoin ba povu atu kuidadu aan ba moras ne’e. Xanana dehan odamatan ba Covid iha povu fronteira nia liman, tanba obriga polisia fronteira maibe sira ladun barak.

Jornalista Joao Caunan

Editor Joe Feno

Comment