by

OHIN XANANA NO KALOHAN IHA NAIMEKO

Quinta Feira ohin, Loron 27 de Agustu 2020 Lider Karismatika Xanana Gusmão Nia Visita Ba Loron Da Sia Nian Iha Suku Naimeko, Hodi Fo Imformasaun No Kampanha Ba Moras Covid-19 Ba Sidadaun Suku Naimeco Bairo Kiu Kole Aldeia Teinae, Hodi Prevene’an  Husi Surtu Pandemia Gloval Covid-19,  Ne’ebe Oho Ona  Ema Juta Resin Iha Mundu.

Entertantu Iha  Vista Ne’e Komunidade Kontente Hodi Hasoru Maun Bo’ot Xanana,  Tamba Bele Hasoru Dereta Ho Lider Ne’e Iha Sira Nia Fatin.

Iha Visita Ne’e Mos Marka Prezensa Husi Deputadu Antonio Kalohon.

Antonio Da Conceição hateten iha nia intervensaun katak  Maun Xanana haleu Timor-leste tomak ho Objectivu Atu Fahe Informasaun Ba Povo Hodi Prevene An Husi Moras Virus Corona, no Husu Nafatin Ba Komunidade Atu Labele Uza Dalan Illegal Ba Nasaun Visinho, Tamba Dadaun Ne’e Iha Indonesia Virus Corona Hamate Ona Ema Barak.

Nune’e Husu Ba Jovem Sira Atu Labele Sai Ba Indonesia Uza Dalan Illegal.Kalohan Mos Husu Ba Sidadaun Hotu Atu Uza Mensagem Husi Ministeriu Saúde Nian Inklui Organizasaun Saúde Mundial (OMS) katak Uza Maskra No Fase Liman Bebeik Ho Sabaun No Halo Distansia Social Nune’e Hadok An Husi Covid 19.

Jornalista Joao Caunan

Editor Jose F.Efi

Comment