by

Uma Kain Atus Ida Resin susar atu asesu bee mos

Populasaun Uma Kain Atus Ida Resin Iha Aldeia Baki Suku Naimeko Sub Rejional Pante Makssar RAEOA Husi Fulan Maio To’o Agusto Tinan Ne’e Susar Tebes Atu Asesu Bee Mos.

Komunidade Agustinho Sequeira Iha Nia Residente Baki Bainhira Lori Massa Jergen Buka Be’e Iha Be’e Posso Kinloqui/ Ba Radio Komunidade Atoni Lifau Hateten Durante Ne’e Populasaun Tomak Iha Aldeia Baki Konpostu Husi Bairo Haat/ Preakupa No Susar Tebes Atu Asesu Be’e Mos Tanba Maiyoria Bee Matan Iha Aldeia Baki Maran Hotu Impaktu Husi Mudansa Klimatiku//

Tuir Resedente Markos Neno Oqui Katak: Bainhira Tempu Bai Loron Naruk Komonidade Maiyoria Hola Bee Mos/ Maibe Ba Kbit Laek Sira Susar Tebes Atu Asesu.

Tanba Ne’e Nia Parte Sujere Ba Governo Rejional Atu Hare Assuntu Ne’e Ho Seriu Nune’e Bele Konklui Iha Planu Tinan 2021.

Entertantu Ligadu Ba Fase Liman Beibek Ho Bee Mos Hodi Prevene Covid-19 Chefe Sentro Saude Baki Rekunhese Katak Mayoria Populasaun Iha Aldeia Baki La Aplika Regulamentu Saude Mundial Tanba La Iha Bee Mos.

Jornalista Joao Caunan

Editor Joe Feno

Comment