by

Komando Munisipiu Oe-Cusse Bolu Atensaun Ba Sidadaun Hotu Atu Labele Halo Movimentasaun Iha Linha Fronteira

Ligadu Ba Pandemia Surtu Covid-19 Ne’ebe Kontinua Afeita Makas Iha Nasaun Visinhu Sira/ Segundu Komandante PNTL Regional Oe-Cusse Asistente Supertendente Paulino Do Carmo Pereira Bolu Nafatin Atensaun Atu Labele Repete Tan Hodi Halo Movimentasaun Iha Linha Fronteira.

Segundu Komandante Paulino Hateten: Autoridade Siguransa Iha Dever No Obrigasaun Atu Asegura  Seguransa Ba Populasaun Hotu Liu-liu Fatin Karantina Sira Nebe Estabelese Iha RAEOA, Maibe Mekanismu Atu Tama Ba Karantina Ne’e Sei La’o Tuir Regulamentu Saude Nian.

Paulino Do Carmo Fo Sai Deklarasaun Ne’e Ba Sidadaun Sira Ne’ebe Kumpri Ona Auto Karantina Loron 14 Iha Otel Sinku Estrela Oe-Upun.

Segundu Komandante PNTL Rejiaun Oe-Cusse Paulino Do Karmo Deklara Assuntu Ne’e Hodi Evita Movimentasaun Ba Sidadaun Sira Iha Rai Ketan Oe-Cusse.

Tuir paulino do carmo katak: moras covid-19 nudar moras mundial no pergoju tebes bainhira daet ona ba ema ida sei kontinua daet tutan ba ema seluk no ema barak.

Tanba ne’e maka komando PNTL Bolu Atensaun Ba Populasaun Tomak Atu Koopera Ho Parte Seguransa Hodi Evita Movimentu Ema Tama Sai Husi Linha Fronteira.

Jornalista Joao Caunan

Editor Joe Feno

Comment