by

Centro Saude Baki Regista Makas Infeksaun Respiratoriu No Moras Kulit

Tuir Dadus Livru Konsulta Pasiente Husi Fulan Janeiru Ate Fulan Julho Tinan Rihun Rua Rua Nolu Hatudu Katak: Moras Ne’ebe Rejista Makas No Mosu Barak Liu Iha Centro Saude Baki Maka Hensan: Isin Manas, Mear, Ulun Moras, Diariea, Inklui Moras Respiratorio No Moras Kulit.

Chefe Centro Saude Baki Selestinho Sari Batu Informa Kazu Moras Hirak Ne’e Ba Jornalista Radio Comunidade Atoni Lifau Segunda Feira Horseik 24/08/2020 Iha Nia Servisu Fatin Centro Saude Baki Suku Neimeko Sub Rejional Pante Makassar RAEOA.

Selestinho hateten entre moras hirak ne’e husi moras seluk hamutuk rihun sia kazu.

Tuir identifikasaun Saude medika iha Sentro Saude baki hatudu katak kauza principal husi moras hirak ne’e maka Ambiente la moos, tanba impaktu husi menus bee mos no situasaun klima ba tinan ne’e ladun diak kompara ho tinan kotuk 2019.

Jornalista Joao Caunan

Editor Joe Feno

Comment