by

Sosializasun konvensaun direito labarik

Sosializasun konvensaun direito labarik, Trafiku hosoru Labarik no Planu Asaun Nasional ba Labarik iha salaun Dominikana. Agrades ba parseiru sira no Autoridade lokal sucu partensia Sub Regiaun Pante Macassar.sta. Rossa; 29/04/2019

Comment