Radio Comunidade Atoni Lifau

MERKADU SAI HANESAN FATIN BA IMPOSTU

Kestaun Ne’e Dr. Jhon Muni Hateten Ba Partisipantes, Bainhira Sai Orador Ba Seminariu Ne’ebe Organiza Husi Secretariu Rejional Comersio No Industria Diresaun IADE, Kona-Ba Papel Iade Hodi Apoiu no Dezemvolve